DANH MỤC
1

THỐNG KÊ TRUY CẬP

OnlineOnline
TotalTotal

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM ĐỐC:

  • GIÁM ĐỐC
  • 02 PHÓ GIÁM ĐỐC

02 PHÒNG CHUYÊN MÔN:

  • PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
  • PHÒNG NGHIỆP VỤ

 

  • Giám đốc trung tâm hội nghị thành phố: do Chủ tịch UBND TP Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của chánh VP UBND TP. Chịu trách nhiệm trước chánh văn phòng UBND TP và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm hội nghị thành phố.
  • Phó giám đốc trung tâm hội nghị thành phố: do chánh văn phòng UBND TP ký Quyết định bổ nhiệm , bãi nhiệm theo đề nghị của Giám đốc TTHN TP. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được Giám đốc Trung tâm phân công.
  • Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chuyên môn: do Giám đốc TTHN TP ký Quyết định bổ nhiệm , bãi nhiệm. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động có hiệu quả. Tùy theo từng thời kỳ, Trung tâm hội nghị thành phố được quyền Quyết định thành lập hoặc giải thể các phòng, tổ chuyên môn và các chức danh tổ trưởng, tổ phó quản lý chuyên môn sao cho phù hợp.